preheader
Hỗ trợ khách hàng
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

THÔNG BÁO

Vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web topeshop.vn bao gồm bất kỳ trang web nào tại tên miền này (“Trang Web”), quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây.

Quyền sở hữu

Trang Web này là tài sản của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỔNG HỢP FORWARD ELECTRIC, dưới đây gọi tắt là TopE hoặc Thế giới điện TopE.
 
Bản quyền TopE. Tất cả các quyền đã được bảo hộ.
Trừ khi có quy định khác, bản quyền đối với trang web này, các màn hình hiển thị trang web, thông tin và tài liệu trên đó, và cách sắp xếp của các thông tin và tài liệu này (“tài liệu”) được sở hữu bởi Thế giới điện TopE.

Sử dụng tài liệu

Tài liệu và các điều khoản, điều kiện và các mô tả thể hiện trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ thời điểm nào mà TopE không cần phải báo trước. Nghiêm cấm sử dụng trái phép các trang web và hệ thống thuộc TopE, bao gồm việc truy cập trái phép vào hệ thống, dùng sai mật khẩu, hoặc dùng sai bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên trang web trong trường hợp sử dụng trái phép trang web và hệ thống của TopE. Chúng tôi có thể hạn chế và/hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang web của quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước.

Các liên kết

Trang web này có thể có các liên kết tới các trang web được quản lý hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba (không phải là công ty liên kết của Thế giới điện TopE). Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thông tin, tài liệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ được đăng tải hay cung cấp tại bất kỳ trang web nào của bên thứ ba có liên kết với trang web này. Đối với đường dẫn liên kết tới trang web của bên thứ ba, TopE không khuyến nghị hay đề nghị bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc bất kỳ thông tin hay tài liệu nào tại các trang web đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào của sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc quảng cáo tại các trang web đó. Các bên thứ ba đó có thể có các chính sách bảo mật khác với TopE, và các trang web của bên thứ ba có thể có tính bảo mật thấp hơn trang web này.

Không bảo đảm

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, hoặc theo nguyên trạng được cung cấp. TopE không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài liệu trong giới hạn được pháp luật cho phép, khước từ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo quy chuẩn nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm vi rút.

Cung cấp thông tin

Tất cả các thông tin được cung cấp cho Thế giới điện TopE thông qua trang web này sẽ được coi và được giữ nguyên là tài sản của TopE. Chúng tôi được tùy ý sử dụng, cho bất kỳ mục đích gì, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong thông tin được người đăng nhập vào trang web cung cấp cho TopE qua trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào về tính bảo mật đối với các thông tin được cung cấp, trừ khi được chấp thuận bởi TopE thông qua việc có quan hệ khách hàng trực tiếp hoặc được chấp thuận hay quy định cụ thể khác bởi luật pháp..

Sử dụng

Trang web này không nhằm phân phối đến, hoặc sử dụng bởi, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tại bất kỳ vùng lãnh thổ hay quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó là trái với pháp luật địa phương.

Các điều khoản bổ sung

Một số phần hoặc trang của trang web này có thể có các điều kiện và điều khoản riêng, là bổ sung cho những điều kiện và điều khoản này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các điều kiện và điều khoản riêng đó sẽ được áp dụng cho những phần hoặc trang tương ứng.

Luật điều chỉnh

Các điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bằng cách tuân theo các Điều kiện và Điều khoản này, quý khách chịu sự điều chỉnh vô điều kiện thẩm quyền xét xử không thuộc quyền tài phán duy nhất nào của tòa án Việt Nam.

 

messenger-iconzalo-icon
phone-icon